keskiviikko 29. marraskuuta 2023

Itäraja on suljettu, mutta mitä seuraavaksi?

Suomella kesti pari viikkoa ryhdistää itsensä ja vastata asianmukaisesti Venäjän aiheuttamaan hybridiuhkaan. Nyt se on tehty ja Venäjällä on aloitettu ruikutus asian johdosta. 

Mitä tästä opimme?

Yksi asia lienee se, että Suomi on kuin onkin kykenevä kokoamaan rivinsä ulkopuolisen uhan edessä, sillä eilen enää vain äärimmäinen vasemmisto urputti jotain turvapaikanhausta. Sen sijaan sekä oikeuskansleri, suomenruotsalaiset ministerit että Vihreiden puheenjohtaja ymmärsivät, ettei kyse ole sotaa ja vainoa pakenevien ihmisten turvapaikanhausta vaan Venäjän hybridisodankäynnistä.

Seuraavaksi odotamme sitä jatkaako Venäjä hybriditoimiaan. Eli pyrkiikö se ujuttamaan sodankäyntivälineitään rajan yli muualta kuin raja-asemien kautta vai ryhtyykö kenties järjestämään näille matkoja lentoasemille tai satamiin. 

Juuri nyt ja tässä on kuitenkin turha arvuutella Venäjän toimia. Ja turha on myöskään poliittisen johtomme jäädä köllöttelemään aikaansaannoksensa ääreen. 

Sen sijaan olisi ryhdyttävä toimiin, joilla kehitysmaiden ihmisten intoa hakeutua Suomen alueelle saataisiin suitsituksi. Siis vähentämään Suomen - ja mielellään koko Euroopan Unionin vetovoimaa - kuten puolisentoista viikkoa sitten totesin

Jos näin toimittaisiin, vaikeutuisi myös venäläisten hybridiaseiden rekrytointitoiminta niin sanotuissa lähtömaissa. Ja siten Suomen asema suhteessa aggressiiviseen itänaapuriinsa vahvistuisi. Ja samalla myös korkeampaa elintasoa hakevien massojen spontaani turvapaikanhaku vähenisi. 

Nähtäväksi siis jää, millä tavoin Petteri Orpo (kok) ja kumppanit käyttävät seuraavan kahden viikon ajan - ja koko jäljellä olevan kolmen ja puolen vuoden hallintokautensa. Maahanmuuttopolitiikan osalta se on linjannut ohjelmassaan varsin lupaavasti, että "otetaan käyttöön määritelmä-, menettely- ja paluudirektiivien mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytänteet, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa".

Arvoisa lukijani, lopetan oman kirjoitukseni tähän, mutta kopioin kuitenkin hallitusohjelmasta ne muutokset, jotka liittyvät niin sanottuun humanitaariseen maahanmuuttoon. Lista on mielestäni hyvinkin oikeansuuntainen. 

"Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

 • Kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi, ja kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin eli myönnettyyn turvapaikkaan perustuvan luvan kohdalla kolmeen vuoteen ja toissijaiseen suojeluun perustuvan luvan kohdalla yhteen vuoteen. Lupien jatkaminen edellyttää arviota kansainvälisen suojelun jatkamisen tarpeesta.
 • Kansainvälisen suojelun asema lakkautetaan, siihen perustuva oleskelulupa poistetaan ja asetetaan maahantulokielto, jos henkilö syyllistyy Suomessa vakavaan rikokseen, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai jos henkilö vaarantaa kansallista turvallisuutta. Palautuskieltoa ei loukata. Mahdollistetaan oleskeluluvan peruuttaminen Suomen ulkopuolella olevalta ulkomaalaiselta ja maahantulokiellon määrääminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden vaarantamisen vuoksi kuulematta henkilöä Suomessa.
 • Maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely uudistetaan. Tavoitteena on entistä tehokkaammin estää maahantulosäännösten kiertäminen.
 • Ulkomaalaislain henkilöllisyyden todentamista koskevat säännökset selkeytetään. Tavoitteena on henkilöllisyyden todentamisen velvoittavuuden ja luotettavuuden vahvistaminen.
 • Otetaan käyttöön kansallinen rajamenettely mallilla, joka hyödyntää täysimääräisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla määritelmädirektiivin liikkumavaran. Otetaan käyttöön nopeutettu turvapaikkamenettely menettelydirektiivin sallimissa tilanteissa.


Lisäksi kansainvälisen suojelun osalta osauudistuksessa toteutetaan ainakin seuraavat muutokset:

 • Suojeluasema lakkautetaan suojelun tarpeen lakattua olemasta tai jos henkilö matkustamalla lomalle lähtömaahansa turvautuu sen suojeluun. Poistetaan esteet viranomaisten tietojenvaihdolta ja luodaan tehokas valvontamalli.
 • Kiristetään uusintahakemusten tekemisen edellytyksiä ja estetään perusteettomat uusintahakemukset.
 • Tehostetaan turvapaikkahakemusten käsittelyä, mikä säästää resursseja vastaanottotoiminnassa sekä muutoksenhaussa. Poistetaan turvapaikkapuhuttelupöytäkirjan läpikäynti hakijan kanssa huolehtien oikeusturvasta ja kiinnittäen erityistä huomiota erityisryhmiin, mikä säästää resursseja turvapaikkapuhutteluun.

Hakemusten tavoitekäsittelyaika lyhennetään korkeintaan kuuteen kuukauteen. Menettelyn laatu ja oikeusturva varmistetaan. Siirretään turvapaikkaprosessin painopiste turvapaikkapuhutteluun. Vahvistetaan turvapaikkapuhuttelussa esitettyjen perusteiden merkitystä menettelyssä. Tehostetaan ja tarkennetaan hakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevaa harkintaa.

Samassa yhteydessä ulkomaalaislain osauudistuksessa uudistetaan maahantulokieltosäännökset.

Hallitus uudistaa vastaanottolain. Vastaanottopalveluita tehostetaan hyödyntämällä vastaanottodirektiivin liikkumavara ja muiden EU-maiden parhaat käytännöt.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään. Turvapaikkaprosessin aikana saatu työpaikka ei toimi maasta poistamisen esteenä kielteisen päätöksen saaneilla.

Toteutetaan vapaaehtoisen paluun ja maasta poistumisen paketti, joka sisältää ainakin seuraavat toimet:

 • Otetaan käyttöön tehokas paluuneuvonta turvapaikkapuhuttelusta alkaen. Nostetaan kotiinpaluurahan määrä verrokkimaiden tasolle ja porrastetaan kotiinpaluuraha siten, että se kannustaa mahdollisimman nopeaan maasta poistumiseen ja muutoksenhausta turvapaikkapäätökseen pidättäytymiseen.
 • Tehostetaan poliisin, Maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten yhteystyötä palautusten täytäntöönpanemiseksi ja poistetaan tiedonvaihdon esteitä.
 • Laajennetaan ilmoittautumisvelvollisuuden ja asumisvelvollisuuden käyttöä maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanon turvaamiseksi.
 • Selvitetään ja otetaan käyttöön tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset turvaamistoimenpiteet turvapaikkadirektiivien sallimissa rajoissa.
 • Varmistetaan, että henkilö, jolla ei enää ole oleskelulupaa tai oleskeluoikeutta, menettää kotikuntastatuksensa Suomessa palautuskieltoa kunnioittaen.
 • Selvitetään mahdollisuus säätää laiton maassaolo vankeusrangaistukseksi huomioiden vaikutukset julkiseen talouteen.
 • Selvitetään tehokkaimmat keinot laittoman maassaoleskelun ja paperittomuuden ennaltaehkäisyyn.
 • Selvitetään käännyttämis- ja karkottamispäätösten muutoksenhaun rajaaminen yhteen valitusasteeseen.
 • Otetaan käyttöön lain sallimat käännyttämiset ja karkotukset tehokkaasti muutoksenhakuvaiheessa niissä tilanteissa, joissa toimeenpanoa ei ole oikeuden päätöksellä kielletty.
 • Vastaanottoraha pienennetään perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin.
 • Vastaanottopalvelut rajataan vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin uusintahakemuksen käsittelyajan osalta.
 • Mahdollistetaan henkilön säilöönotto yleisen järjestyksen ja turvallisuuden perusteella ja säilöönoton jatkaminen 12 kuukauden ajan nykyisen kuuden kuukauden sijaan. Lisätään säilöönoton mahdollisuuksia vakaviin rikoksiin syyllistyneille.
 • Poistetaan laittomasti maassa olevilta oikeus muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaan eli palataan tältä osin viime vaalikautta edeltäneeseen oikeustilaan.
 • Selvitetään mahdollisuudet antaa oppilaitoksille mahdollisuus erottaa opiskelija lainvoimaisen käännytys- tai karkotuspäätöksen nojalla.
 • Selvitetään mahdollisuudet palauttaa laittomasti maassa olevia kolmansiin maihin tilanteissa, joissa heitä ei voida palauttaa kotimaihinsa.

Tehdään kolmansille maille annettava kahdenvälinen taloudellinen apu ehdolliseksi sille, että maa ottaa vastaan palautettavia kansalaisiaan.

Perheenyhdistämisen edellytyksiä muutetaan seuraavasti:

 • Selvitetään mahdollisuudet rajata perheenyhdistämisessä sovellettavaa perheen määritelmää siten, että se kattaa kaikissa tilanteissa vain puolison ja lapset.
 • Otetaan käyttöön perheenkokoajalta edellytettävä 21 vuoden ikäraja puolison perheenyhdistämisessä varmistaen mahdollisten alaikäisten lasten oikeudet.
 • Palataan alaikäisen perheenkokoajan kohdalla viime vaalikautta edeltäneeseen oikeustilaan huomioiden Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut.
 • Otetaan käyttöön kansainvälistä suojelua saavien perheenkokoajien perheenyhdistämisissä kahden vuoden asumisaikavaatimus kotoutumisen varmistamiseksi turvaten lasten oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen.
 • Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön maahantuloa edeltävä kielitesti, jossa perhesiteen perusteella maahan pyrkivän kansainvälistä suojelua saavan perheenkokoajan puolison on osoitettava lähtömaassa tietyn tasoinen kielitaito.
 • Selvitetään perheenyhdistämisen tulorajat ottaen huomioon vaikutukset työvoiman saatavuuteen ja julkiseen talouteen. Tulorajoja ei lasketa. Tulorajoista päätetään jatkossa valtioneuvoston asetuksella.
 • Selvitetään keinot estää lume- ja pakkoavioliitot perheenyhdistämisjärjestelmää hyväksikäyttäen.

Kotoutumisen edistämiseksi eriytetään maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturvaa ja -etuuksia perustuslain reunaehdot huomioiden. Selvitetään asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annetun lain (16/2019) sääntelyn tiukentaminen siten, että vaadittu asumisaika ja tulotaso nousevat.

Hallitus edistää rakentavasti EU:n maahanmuuttopolitiikassa muun muassa:

 • Vahvojen ulkorajojen merkitystä ja Schengen-säännöstön kehittämistä muuttoliikkeen hallitsemiseksi.
 • EU:n ulkorajojen ja rajaturvallisuusvirasto Frontexin toimintaedellytyksien vahvistamista.
 • Ulkoisten toimijoiden mahdollisuuksien vähentämistä käyttää muuttoliikettä unioniin kohdistuvan vaikuttamisen välineenä.
 • EU:n kehitys- ja kauppapolitiikan sekä ulkosuhteiden hyödyntämistä kolmansien maiden kansalaisten palautussopimusten syntymisen edistämiseksi.
 • EU:ssa sellaisen mekanismin käyttöönottoa, jolla laajamittaisen laittoman maahanmuuton tilanteessa yksilöllisten turvapaikkahakemusten käsittely voidaan väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa valtion suvereniteetti vaarantuu esimerkiksi vieraan valtion vihamielisten toimenpiteiden johdosta.
 • EU-tasolla taakanjaon vapaaehtoisuutta. Suomi suhtautuu pidättyväisesti myös väliaikaisiin taakanjako-operaatioihin.


Hallitus tiukentaa pysyvän oleskelun ehtoja. Tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen ja antaa näkymä tulevaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomen kansalaisuus ei ole automaatio, vaan sen edellytys on onnistunut kotoutuminen.

Pysyvän oleskeluluvan saamisen edellytyksiä muutetaan seuraavasti:

 • Pysyvä oleskelulupa mahdollistetaan jatkossa kuuden vuoden asumisajan perusteella siten, että edellytyksinä ovat nykyisten edellytysten lisäksi kielitestillä todennettava riittävä kielitaito, kahden vuoden työhistoria ilman muuta kuin hyvin lyhytaikaista turvautumista työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen sekä tiukennettu nuhteettomuusedellytys.
 • Neljän vuoden asumisajan perusteella pysyvä oleskelulupa kuitenkin myönnetään siten, että työikäiseltä edellytetään:
  • 40 000 euron vuosituloja; tai
  • Suomessa tunnustettua, suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työhistoriaa ilman muuta kuin hyvin lyhytaikaista turvautumista työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen Suomessa oleskelun ajalta; tai
  • kielitestillä todennettavaa erityisen hyvää suomen tai ruotsin taitoa sekä kolmen vuoden työhistoriaa ilman muuta kuin hyvin lyhytaikaista turvautumista työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen Suomessa oleskelun ajalta.
 • Pysyvää oleskelulupaa ei voi saada ilman aktiivisuutta oman henkilöllisyytensä selvittämisen edesauttamisessa. Nuhteettomuusedellytystä tiukennetaan.

Otetaan käyttöön pitkään oleskelleen oleskelulupaan EU-direktiivin sallimat lisäedellytykset kotoutumisen eli kielitaidon ja työnteon sekä toimeentulon osalta kansallista pysyvää oleskelulupaa vastaavasti.

Uudistetaan kansalaisuuslaki tiukentamalla kansalaistamisen edellytyksiä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Toteutetaan seuraavat toimet:

 • Asumisaikaa Suomessa pidennetään kahdeksaan vuoteen. Asumisajaksi hyväksytään vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää vähennetään.
 • Asetetaan kansalaistamisen edellytykseksi kansalaisuus- ja kielikokeen hyväksytty suorittaminen.
 • Nuhteettomuusedellytystä tiukennetaan. Selvitetään mahdollisuudet liittää kansalaistamisprosessiin kansallisen turvallisuuden arviointia koskeva menettely.
 • Varsinainen toimeentuloedellytys palautetaan kansalaistamisen edellytykseksi.
 • Kansalaisuutta ei voi saada ilman aktiivisuutta oman henkilöllisyytensä selvittämisen edesauttamisessa.
 • Mahdollistetaan kansalaisuuden peruuttaminen tilanteessa, jossa henkilö on saanut kansalaisuuden toimimalla petollisesti, antamalla vääriä tietoja tai salaamalla olennaisen seikan.
 • Poistetaan kansainvälistä suojelua saavien asumisaikaa koskeva poikkeus. Selvitetään kansalaisuudettomia koskevien poikkeusten poistaminen.
 • Lyhennetään vaatimusta terrorismi-, maanpetos- tai valtiopetosrikoksesta tuomitun kaksoiskansalaisen rangaistuksen pituudesta, jonka johdosta tämä menettää Suomen kansalaisuuden.
 • Selvitetään Tanskan malli kansalaisuuden perumisesta ulkomailla aseelliseen terroristiryhmän tai vastaavan toimintaan osallistuvan kaksoiskansalaisen kohdalla.
 • Selvitetään mahdollisuudet siirtyä kaksoiskansalaisuusjärjestelmän osalta vastavuoroisuusperiaatteeseen huomioiden lapsen oikeudet ja perheoikeudelliset kysymykset."

Aiempia ajatuksia samasta aihepiiristä:
Itärajan sulkemisella on vahva kansalaisten tuki, mutta metsätieto on hakusessa
O tempora, o mores!
Miten apulaisoikeuskansleri suhtautuisi turvapaikkaa hakeviin kasakoihin?

28 kommenttia:

 1. Nyt kun vielä "uudistettaisiin" näitä ohjeita
  toimeenpanevat virkahenkilöt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannatan. Onko maahanmuuttoteollinen kompleksi jo valtio valtiossa?

   Poista
  2. Virkahenkilöitä voidaan vaihtaa lopettamalla virastoja, jolloin viratkin loppuvat. Lopetetun viraston tehtävät voidaan sijoittaa muihin tai uusiin organisaatoihin.

   Kannattaisi pohtia valtion virkojen määräaikaisuutta siten, että elinaikanaan ihminen saisi olla virassa esimerkiksi korkeintaan 10 vuotta. Näin syntyisi henkilöstökiertoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

   Poista
  3. Siinä vain on sellainen este, tuossa kierrätyksessä, että julkisen puolen, ns. virastokalkkunat, ne eivät pärjäisi päivääkään yksityisellä. Vähän kuin siinä laulussa vanhat tukkijätkät tuumii ettei ne nuoret kestä lautallakaan saati pölkyllä.
   Huru-ukko

   Poista
 2. Hallituksen tulee huolehtia, että kaikki yllä mainitut asiat myös toteutetaan eikä tehdä timosoineja eli että hallitusohjelmaa ei toteuteta.

  Seuraava askel on Välimeren meritaksi-liikenteen lopettaminen. Sen voi tehdä Nato tai Välimeren maat puolustusvoimillaan.

  Mallia näyttää JEF

  Yle tänään

  JEF-liittouma ryhtyy toimiin vedenalaisen infrastruktuurin suojelemiseksi – 20 sota-alusta partioimaan Itämerelle

  Ruotsin puolustusministerin mukaan toimilla lähetetään viesti Venäjälle. Suomi on mukana Britannian johtamassa puolustusyhteistyössä.

  https://yle.fi/a/74-20062603

  VastaaPoista
 3. Eikö Suomi voisi vain yksinkertaisesti todeta, ettei ota vastaan Venäjältä, joka on turvallinen maa, yhtään pakolaista! Eikä Ruotsista!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Totta kait voisi jos miehellä olisi kanttia tai halua. Jostain syystä ei ole?
   Samoin Geneven pakolaissopimuksen voi irtisanoa koska se ei enää vastaa nykypäivän tilannetta vaan aiheuttaa kansallisen turvallisuuden ongelman useissa maissa.

   Poista
  2. Joo, vaikka turhapa sitä on Venäjää ja Ruotsia erikseen nimeltä mainita. Muotoillaan pykälä vain niin, että turvallisesta maasta tai sellaisen kautta Suomeen pyrkiviltä ei oteta vastaan turvapaikkahakemusta.

   Poista
  3. Sellainen pykälä kyllä on jo olemassa, sitä ei vain noudateta. Se on hieman valikoivaa ollut tämä äärivasemmiston käsitys ja tahto, joka on asiat päässyt määrittelemään, että mitä pykäliä samasta sopimuksesta kuuluu ihmisoikeuksiin ja mitä ei...

   Poista
 4. Pikipäät pakenevat pikipäitä? mitä tästä voi päätellä? No sen että pikipäät on heivattava uittuuun tältä planeetalta

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mutta kiihkeästi haluavat muuttaa kohdemaansa pikipäämaaksi, ja onnistuessaan sieltä pitäisi taas paeta, täh, mutta minne?

   Poista
 5. Oikean suuntaiselta tuo lista näyttää. Ei voi kuin ihmetellä, miten leväperäinen/avokätinen on suomen maahanmuutto politiikka ollut. Ja miten kalliiksi se on tullut.

  VastaaPoista
 6. Venäjä saattaa keskittää jollekin raja-asemalle muukalaisista koostuvan joukon, joka murtautuu Suomeen rynnäköllä. Pysäyttävätkö varoituslaukset ryntäämisen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Varoituslaukaukset voivat saada osan ryntääjistä kääntymään, mutta naapuri ei epäröine ampua perääntyjiä. Suomen puolelle päässeillä vaihtoehtoina on livahtaminen ohi suomalaisten tai antautuminen suomalaisille. Molemmat huonoja vaihtoehtoja Suomelle.

   Poista
  2. Se on tullut maksamaan noin 80 miljardia euroa Suomelle, Pauli Vahteran laskelmien mukaan. Noin 75- 80 % Suomen valtion velasta. Kukaan ei ole osoittanut näitä laskelmia vääriksi.

   Jamppa vaan

   Poista
 7. Niin, hyvä kysymys: mitä seuraavaksi?

  Putinin hyökkäys Ukrainaan oli sokki, joka aiheutti koko länsimaailmassa mutuaalireaktion, jonka herättämistä yhteisyyden tunnoista nautimme yhä. Putinin tukijat ovat vähissä, vain muutamia jotka eivät syystä tai toisesta pysty orientoitumaan uudelleen.

  Mutuaalireaktion vahvuutta meillä kuvaa hyvin tuo asiasta juuri nyt vallitseva poliittinen konsensus -- ja esimerkiksi sellaisetkin ilmiöt kuin jopa joidenkin journalistien ryhdistäytyminen. Hehän ovat ammattiala jolle hakeutuvat vain kaikkein narsistisimmat yksilöt, joiden koko ajattelu nousee "voiman vahvemmalle puolelle" samaistumisesta, kaikkein yleisimmän mielipiteen hyödyntämisestä ja keskittymisestä toinen toistensa selkääntapautteluun tai vaihtoehtoisesti -puukottamiseen.

  Mutuaalireaktion vahvuudesta on osoitus sekin, että Saska Saarikoski, joka tähän saakka on ajatellut niitä nyt turvallisiksi tulleita ajatuksia, joita niin sanotut edelläkävijät ajattelivat jo puoli vuosisataa sitten, nyt kirjoittaa ihailevasti Halla-ahon Ukrainan parlamentissa pitämästä puheesta.

  Mutta kysymys on siis: mitä seuraavaksi?

  Putinhan on oman narsistisen uhriajattelunsa ansaan jäänyt väkivaltaromantikko, joka ei -- kuten ei aikoinaan myöskään saman sielunrakenteen omannut Hitler -- tule luopumaan aloittamastaan valloitussodasta. Se asia ei tule muuttumaan -- ja venäläinen kansa on ihan yhtä suuren puhumattomuuden vallassa kuin mitä olivat aikanaan rivisaksalaiset.

  Toivon mukaan länsimaissa nyt tällä kerralla opitaan asettamaan realiteetit enemmän paikoilleen kuin mitä natsi-Saksan suhteen tapahtui. Että siis nyt ainakin oma järjen ja kielen käyttömme aste asteelta kävisivät realistisemmiksi ja kirkastuisivat, sen sijaan että vajoaisimme takaisin niihin entisiin idealistisiin, aatteellisiin kielipilviin, joihin kaikki ennen Ukrainan tapahtumia olivat itsensä upottaneet.

  Putinin hyökkäys on itsessään sotarikos, ja hänen käyttämänsä keinot ovat rumimpia mihin sairas mielikuvituskaan pystyy. Väkivaltarikollisten vapauttaminen rintamalle lähetettäviksi tai "turvapaikahakijoiden" rekrytoiminen hybridisodankäyntinä rajanaapurien kiusaamiseksi kertovat miten alhaiseksi narsismi voi mennä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valitettavasti meillä on nykyään huomattavasti enemmän ja useammissa maissa Chamberlaineja, jotka kuvittelevat voivansa sopia jotain Putinin ja venäläisten kanssa. En näe tilannetta kovin valoisana.

   Poista
 8. Aivan älytön globalistikommareiden ajatuspieru nämä luovuttamattomat ihmisoikeudet! Milloin alettaisiin puhua ihmisvelvollisuuksista? Vai onko rasismia vaatia tänne oleskelulupaa hakevilta tämän maan käytöstapoja ja kulttuurin mukaista elämää?

  Jos suomalaiset menevät ählämmaahan ja käyttäytyvät suomalaiseen tapaan, voipi kehon pituus lyhetä pään mitan. Ajatelkaa nyt vaikkapa kännistä örveltäjää moskeijan liepeillä viheltelemässä paikallisille naisille tai nuorisoporukkaa naku-uinnilla!

  Maassa maan tavalla tai maasta pois, on vanha ei-viidakon viisas sanonta.

  VastaaPoista
 9. "Vai onko rasismia vaatia tänne oleskelulupaa hakevilta tämän maan käytöstapoja ja kulttuurin mukaista elämää?"

  Kyllä se on ollut rasismia, moisen vaatimisesta on monta ja monta kertaa noussut mahdoton älämölö kulttuurien olevan yhtä hyviä ja että ei meidän kulttuurimme ole sen parempi jne jne. Olisin vahvasti sitä mieltä että kulttuurit eivät ole saman arvoisia, koska niitä voi helposti arvottaa sen mukaan millaisen yhteiskunnan ne siinä asuville ihmisille luovat. Jos siellä on jatkuvaa rikollisuutta, väkivaltaa, oikeudettomuutta, sotaa ja köyhyyttä, ei se kulttuuri ole kovin hyvää yhteiskuntaa luonut. Jos porukka pyrkii pois siitä sen kulttuurin luomasta yhteiskunnasta, toisiin, toisen kulttuurin luomiin yhteiskuntiin, on oletettavaa että se sen toisen kulttuurin luoma yhteiskunta on näiden lähtijöidenkin mielestä parempi. Tämän happotestin pohjalta väitteet kulttuurien samanarvoisuudesta ovat aivan älyttömiä, suorastaan tolkuttomia, eivät ne ole samanarvoisia ja yhtä hyviä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. paitsi, että suomalainen kulttuuri ei ole yhtähyvää kuin suomenruotsalainen, ahvenanmaan kulttuuri on niin erinomaista, että siellä pysyy rajat kiinni suomalaisilta _jotta ruotsalainen kulttuuri ei vaarantuisi_ evakotkin uhkasivat _suomenruotsalaista kulttuuria ja niillä on oikeus estää muutto jottei väestörakenne muutu_

   Poista
  2. Silti suomenruotsalaisilla on joku omituinen käsitys että kaikessa on kyse kielestä. Ahvenanmaallakin on rikastajia, rkp sössöttää ihmisoikeuksista ja on innokas lennättämään tunkeutujia suomeen. Eivät halua niitä vain omalle takapihalleen vaan suomalaisten riesaksi. Käsittämätöntä touhussa on vaan se, että eivätkö ymmärrä sahaavansa myös omaa oksaansa koska myös heidän elintilansa kapenee samaa tahtia kuin suomalaisten, eikä ruotsiinkaan oikein voi paeta koska siellä tilanne on jo mitä on. (Suomalaisella tässä tarkoitetaan suomen, -eikä ruotsinkieltä puhuvaa suomalaista)

   Poista
  3. Jos nyt nuoremmat eivät muista niin Elisabeth Rehn halusi nimenomaan rikastaa _suomalaisten huonompaa_ geeniperimää ja siksi piti tuoda afrikkalaisia sitä rikastamaan. Ja ennen rkp:een tehtävä oli edistää ruotsalaisen_rodun_ asiaa suomesssa korvasivat sen sanalla kieli mutta eihän se mitään muuta.

   Poista
 10. Kun rajaturvallisuutta käsiteltiin tiistain 28.11 iltauutisissa, sanoi Orpo, että kyse on järjestetystä toiminnasta, ei aidosta hädästä. Kun kellään Venäjältä tänne lasketuista ihmisistä ei ole minkäänlaisia asiakirjoja mukana, niin ovatko he silloin luvattomia maahan tulijoita ja milloin heidät aiotaan poistaa maasta. Onko luvaton maahan tulo vielä rangaistavaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Harvatpa noista ovat aitoja muualtakaan.

   Poista
  2. Eipä me saada niitä ihan mistä tahansa tulleita epäaitoja edes hylkypaperit saaneita pois tästä maasta, joten ihan sama koko turvapaikka prosessi. Lopetetaan koko pelleily, annetaan kyösteille ja kaisoille kenkää ja säästetään nekin rahat. Mitä hiton väliä tuolla byrokratialla muka on jos joka tapauksessa sen hemmo jää maahan oli sen lopputulema sitten mikä tahansa? ollaanko me kovinkin parempia ihmisiä järjestäessämme sen pelleilyn? no emme. ole, vaan sen pelleilyn tarkoituksena on vain hämätä tyhmintä osaa kansasta että emme muka päästä tänne ihan ketä tahansa. Kyllähän me päästämme. Mutta tämä näytelmä on vasemmistolle tärkeä, koska jos yleisesti paljastuisi koko pelleilyn lopputulos ja siihen käytettyjen eurojen määrä, saisi PS äänivyöryn seuraavissa vaaleissa kun merkittävä osa suomalaisista saisi raivarit.

   Poista
 11. Yle tänään

  Saksassa 15-vuotias pidätetty terrori-iskun suunnittelusta

  https://yle.fi/a/74-20008814/64-3-194723

  Artikkelista poimittua

  Saksan viranomaiset kertovat pidättäneensä 15-vuotiaan pojan tämän suunniteltua terrori-iskua joulumarkkinoille.
  Epäilty pidätettiin Länsi-Saksassa Düsseldorfin kaupungissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

  Osavaltion viranomaisten mukaan epäilty oli viestinyt hyökkäyksestä viestiryhmässä, jonka osanottajat olivat tehneet ”konkreettisen suunnitelman hyökkäyksestä joulutorille”.

  ARD-kanavan mukaan epäilty oli vannonut Telegramissa ”pyhää sotaa länttä vastaan” ja kertonut 1. joulukuuta tapahtuvasta iskusta.
  Viranomaisten mukaan myös toinen henkilö pidätettiin asiaan liittyen Brandenburgin osavaltiossa.

  VastaaPoista
 12. Tarvitsemme manner-suomeen itsehallinon:

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ryyti/179153-manner-suomelle-itsehallinto-ahvenanmaan-tapaan/

  VastaaPoista
 13. Erittäin hyvä ja lukemisen arvoinen analyysi itärajan tilanteesta:

  PT-media 28.11.2023

  Kansainväliset sopimukset eivät takaa ei-venäläisten henkilöiden oikeutta hakea Suomesta turvapaikkaa Venäjän kautta

  https://pt-media.org/2023/11/28/kansainvaliset-sopimukset-eivat-takaa-ei-venalaisten-henkiloiden-oikeutta-hakea-suomesta-turvapaikkaa-venajan-kautta/

  VastaaPoista

Kommentointi tähän kirjoitukseen on vapaata ja toivottavaa. Pyydän kuitenkin noudattamaan kaikissa vastineissa hyviä tapoja ja asiallista kieltä. Valitettavasti tämä asia karkasi käsistä kesällä 2022, minkä seurauksena olen 15.8.2022 alkaen poistanut epäasiallista kielenkäyttöä sisältävät kommentit riippumatta niiden asiasisällöstä.

Kiitos ajatuksen lukemisesta

Tervetuloa uudelleen!